Stavebné povolenie

Nestrácajte čas po úradoch! Ponúkame Vám možnosť zastupovania pri kontakte so stavebným úradom, mestom, obcou a inými orgánmi potrebnými k výstavbe alebo rekonštrukcii rodinného domu.

Vybavenie stavebného povolenia je súčasťou prípravy stavby rodinného domu spolu s vypracovaním projektovej dokumentácie. Ponúkame kompletné inžinierske služby. Vybavíme za Vás náležitosti súvisiace s prípravou, vyprojektovaním aj realizáciou stavby.

Aby ste si vedeli bližšie predstaviť komplexnosť našich ponúkaných služieb, na nasledovných riadkoch Vám priblížime, čo všetko treba pre vybavenie stavebného povolenia.

Čo obsahuje žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia sa podáva na príslušnom stavebnom úrade (je súčasťou miestneho úradu), a to vo forme vyplnenej žiadosti, ktorá podľa zákona č. 453/2000 Z.z. § 8 obsahuje:

 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) stavebníka
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania
 • parcelné čísla a druhy (kultúry) stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko
 • meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) projektanta
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a o súvisiacich opatreniach
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza

 

Prílohy k žiadosti o stavebné povolenie

Prílohami ku žiadosti o stavebné povolenie sú:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach; ak ide o stavby podľa § 45 ods. 6 písm. a) zákona, postačí dokumentácia vypracovaná osobou s príslušným odborným vzdelaním
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti
 • kópia všeobecne záväzného nariadenia o schválení územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby

Takisto treba navštíviť nasledovné úrady a získať od nich vyjadrenia:

 • Vodárenský podnik – potrebný je súhlas s napojením domu na vodu a na kanalizáciu (prípadne realizácie žumpy resp. čističky odpadových vôd)
 • Energetické závody – potrebný je súhlas s napojením domu na elektrinu
 • Distribútor plynu – súhlas s napojením domu na plyn (prikladá sa, ak budeme vykurovať plynom)
 • Pozemkový úrad – súhlas s vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu

Je potrebné doložiť súhlas majiteľov susednej stavby alebo pozemku resp. stavieb a pozemkov.

1

Čo sa deje po podaní žiadosti

Po predložení žiadosti s kompletnými prílohami, projektovou dokumentáciou a zaplatením správneho poplatku, má stavebný úrad zákonnú lehotu 30 dní na vyjadrenie. V tomto čase začne stavebné konanie a stavebný úrad pozve všetkých jeho účastníkov na obhliadku miesta stavby.

V prípade, že nebolo prerušené stavebné konanie z dôvodu nekompletnej žiadosti, zásadných chýb v projekte alebo nesúhlasu osôb, ktorých sa to týka, vydá stavebný úrad stavebné povolenie. V ňom určí záväzné podmienky uskutočňovania a užívania stavby, rozhodne o námietkach účastníkov konania a podobne.

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Čiže do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť a je nutné o neho opätovne požiadať.

Kedy treba žiadať o stavebné povolenie

Žiadať o stavebné povolenie je nutné v nasledovných prípadoch:

 • keď má stavba viac ako 25m zastavanej plochy
 • keď je stavba vyššia ako 5,0 m (pri podzemnej stavbe pokiaľ je hlbšia ako 3,0 m)
 • keď stavba mení svoj objem (napríklad nadstavbou alebo prístavbou)
 • pri zateplení stavby (vyžaduje sa aj statický posudok a projekt požiarnej ochrany)
 • pokiaľ sa menia nosné steny v objekte (vyžaduje sa aj statický posudok)
 • pokiaľ sa mení tvar strechy (ide o zásah do nosných konštrukcií)

V ostatných prípadoch stačí ohlásenie stavebnému úradu.